Bronislova Stirbys

Bronislova StirbysFemale View treeBorn: 1917-11--24
Father: Jonas StirbysMother: VINCENTA Monstvila
Children: none
Siblings: Jadvyga Stirbys, Kazimieras Stirbys, Zofija Stirbys, Vincenta Stirbys, Feliksas Stirbys, Zenonas Stirbys, Jonas Stirbys - 2

Bronislova Stirbys

Leave a Reply